Voortaan vergoeding stageplek tandartsassistent

Tandartspraktijken die studenten opleiden van de mbo-opleiding Tandartsassistent, kunnen vanaf het schooljaar 2015-2016 een tegemoetkoming krijgen uit het Stagefonds Zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit toegezegd op verzoek van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Met de extra fi nan ciële ondersteuning wordt het aantrekkelij-ker om een opleidingsplaats aan te bieden.
Het aantal mbo’ers dat voor de opleiding tot tandartsassistent kiest, stijgt al jaren fors. In het schooljaar 2008-2009 waren er aan de regio-nale opleidingscentra (ROC’s) 1420 studenten ingeschreven, in 2012-2013 al 2250. In een aantal regio’s in Nederland is de kans om een stageplek bij een tandarts te vinden momenteel matig. Opname van de opleiding in het Stagefonds Zorg geeft naar verwachting een positieve im-puls aan het aantal stageplaatsen.

Stagefonds

De KNMT is blij met de stap van VWS, vertelt voorzitter Aad van der Helm. “De stijging van het aantal studenten dat de mbo-opleiding Tandarts assistent volgt, zorgt voor druk op de tandarts praktijken om stageplaatsen te bieden. De tegemoetkoming die het fonds biedt, helpt praktijken om stageplekken te bieden en om stagiaires de juiste begeleiding te kunnen geven. Uiteindelijk leidt dat tot gekwalifi ceerd perso-neel in de tandartspraktijk – en daarmee tot betrouwbare mondzorg van hoge kwaliteit voor de patiënt.” In Nederland werken naar schatting zo’n 17.000 tandartsassistenten.

Bijdrage stagefonds voor de kosten

Het Stagefonds van het ministerie van VWS maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. In het studiejaar 2013-2014 maakten zo’n 50.000 stages aanspraak op een uitkering uit het fonds.

2017-05-23T10:21:31+01:00